ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ

Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

Senato Kabul Tarihi ve Sayısı: 22/11/2018 tarih ve 2018-166

 

ORDU ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerin eğitim-öğretim hayatlarını kolaylaştırmak, akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek, bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılması gereken çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek için gerekli düzenlemeleri yapmak üzere Ordu Üniversitesi bünyesinde kurulan Engelli Öğrenci Biriminin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Ordu Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi’nin görev ve faaliyet alanlarına ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 02.07.2005 tarihli ve 5378 sayılı ‘Engelliler Hakkında Kanun’un 15. maddesi gereğince, 14.02.2014 tarihli 28913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin 11. ve 12. maddelerine göre hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a)      Akademik Birim Temsilcileri: Engelli Öğrenci Birimi’nde alınan kararların uygulanması, çalışmaların denetlenmesi ve ilgili birimdeki engelli öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitülerin görevlendirdiği öğretim elemanını,

b)      Birim Koordinatörü: Engelli Öğrenci Birimi’nin faaliyet konularında uzmanlığı olan ve Rektör tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

c)      Engelli Öğrenci: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan yükseköğrenim öğrencisini,

d)     Engelli Öğrenci Birimi: “Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği” ve bu Yönerge ile kurulan engelli öğrencilerin idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçların tespit edilmesi, yapılması gereken çalışmaların düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu Birimi,

e)      Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,

f)       Rektör Yardımcısı: Rektör tarafından Engelli Öğrenci Birimine başkanlık yapmak üzere görevlendirilen Rektör Yardımcısını,

g)      Senato: Ordu Üniversitesi Senatosunu,

h)      Üniversite: Ordu Üniversitesini,

               ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ İDARİ YAPILANMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI

 

Birim Koordinatörü

MADDE 5- (1) Birim Koordinatörü, Rektör tarafından engellilik alanında deneyimli ve bilgi sahibi olan, ilgili alanlarda uzmanlaşmış öğretim elemanları arasından 3 (üç) yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Koordinatör aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Birim Koordinatörünün görevleri şunlardır;

a)      Birimi temsil etmek,

b)      Rektör Yardımcısının katılamayacağı durumlarda toplantıya başkanlık etmek,

c)      Birimde hizmetlerin amaca uygun, düzenli bir şekilde verilmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

d)     Her yıl birimin yıllık çalışma raporunun, bir sonraki yılın çalışma programı taslağının hazırlanmasını ve üyelere sunulmasını sağlamak,

e)      Birim çalışanlarının görev dağılımlarını yapmak.

(3) Gerekli görülmesi durumunda, Birim koordinatörünün önerisi ile bir Koordinatör Yardımcısı 3 yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilebilir.

 

Engelli Öğrenci Birimi

MADDE 6- (1) Birim, sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında, Birim Koordinatörü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlıklarından birer temsilci ile engellilik alanında uzmanlaşmış Akademik Birim Temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyelerin ve Engelli Öğrenci Temsilcisinin katılımıyla toplamda en az yedi, en çok on iki üyeden oluşur. Birim üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir.

(2) Birim,  birime iletilen ve birim başkanı tarafından uygun görülen konuları görüşmek üzere, her akademik dönemde bir kez olmak üzere yılda en az iki kez toplanır.

(3) Birim, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

(4) Toplantı sonunda kararlar tutanak altına alınarak tüm üyelerce imzalanır.

(5) Kararlar rektörlük makamının onayı alınarak gereği yapılmak üzere ilgili birimlere yazı ile bildirilir.

Engelli Öğrenci Biriminin Görevleri

MADDE 7- (1) Birimin görevleri:

a)      Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak,

b)      Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engelliye uygun eğitim, araştırma ve barınma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

c)      Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engellilik ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak,

d)     Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

e)      Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Rektöre sunmak,

f)       Görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitede okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir internet sitesi oluşturmak,

g)      Aldığı kararların ve belirlediği stratejilerin uygulanmasını denetlemek,

h)      Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürmelerine yardımcı olacak gerekli araç ve gereçlerin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak,

i)        Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; engelli öğrencinin sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirlerin alınması için girişimde bulunmak gerekli düzenlemelerin yapılmasına katkı sağlamak,

j)        İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlamak,

k)      Yükseköğretim programlarını kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek,

l)        Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasının sağlanması için üniversite üst yönetimine önerilerde bulunmak.

 

MADDE 8- (1) Engelli Öğrenci Birimi’nin sekretaryasını Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütür.

 

MADDE 9- (1) Engelli Öğrenci Birimi’nin amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan bütçe Rektörlük tarafından tahsis edilir.

 

Engelli Öğrenci Temsilcisi ve Akademik Birim Temsilcisi

MADDE 10- (1) Birime başvuran engelli öğrenciler, kendi aralarında iki yıl süre ile Engelli Öğrenci Temsilcisini seçer. Seçimin yapılmasına ilişkin işlemler Birim tarafından gerçekleştirilir. Süresi biten Engelli Öğrenci Temsilcisinin yeniden seçilmesi mümkündür.

(2) Akademik birimdeki engelli öğrenci ihtiyaçlarının karşılanması için tercihen engellilik alanında bilgi sahibi ve deneyimli, ilgili alanlarda uzmanlaşmış bir öğretim elemanı, Fakülte Dekanı/ Yüksekokul Müdürü/ Enstitü Müdürü tarafından  3 yıl süreyle Akademik Birim Temsilcisi olarak görevlendirilir. Akademik Birim Temsilcisi bağlı bulunduğu akademik birimdeki engelli öğrencilerin istek ve önerilerini tespit eder, gerekli danışmanlık hizmeti verir, engelli öğrencilerin sorunlarını takip eder ve çözümlemek için gereken çalışmaları yapar. Akademik birim temsilcisi, Engelli Öğrenci Birimi’nin gerçekleştirmekle yükümlü olduğu görevleri kendi birimlerinde gerçekleştirmek üzere Engelli Öğrenci Birimi’ne karşı sorumludur. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

 

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 11- (1) Bu Yönergede bulunmayan durumlarda 14.02.2014 tarihli 28913 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği” hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu veya Senato kararları uygulanır.

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 12- (1) 25.12.2015 tarih ve 168 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönerge hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.


Ekleme tarihi: 07-01-2019 10:53:13